愒 khế, khái (12n)

1 : Nghỉ.
2 : Một âm là khái. Tham.
3 : Kíp, vội.