愎 phức (12n)

1 : Ương ách, bướng, cứ tự ý làm càn không chịu nghe ai gọi là cương phức 剛愎.