愉 du, thâu (12n)

1 : Vui vẻ. Nét mặt hòa nhã vui vẻ gọi là du sắc 愉色.
2 : Một âm là thâu. Cẩu thả, tạm bợ.