愈 dũ (13n)

1 : Hơn. Như nhiên tắc Sư dũ dư 然則師愈與 (Luận ngữ 論語) thế thì anh Sư hơn ư ?
2 : Càng. Như cầu chi dũ cấp, khứ chi dũ viễn 求之愈急去之愈遠 cầu đấy càng kíp, nó càng lảng xa.
3 : Khỏi, bệnh khỏi hẳn gọi là toàn dũ 全愈.