惹 nhạ (13n)

1 : Rước lấy. Như nhạ hận 惹恨 rước lấy sự ân hận.
2 : Tục gọi sự khêu lên gợi lên một sự gì là nhạ.
3 : Xẩy ra.
4 : Dắt dẫn.