惸 quỳnh (12n)

1 : Lo. Không có anh em nào cũng gọi là quỳnh (trơ trọi).