惶 hoàng (12n)

1 : Sợ hãi. Như vô nhâm hoàng tủng 無任惶悚 sợ hãi khôn xiết.