惱 não (12n)

1 : Não, buồn bực. Như áo não 懊惱 áo não, trong lòng tấm tức không yên.