惋 oản, uyển (11n)

1 : Hãi hùng, ân hận. Ta quen đọc là chữ uyển.