悾 không (11n)

1 : Thực thà.
2 : Không không 悾悾 ngây ngô.