悽 thê (11n)

1 : Thương. Như thê sảng 悽愴, thê nhiên 悽然 đều nghĩa là xót thương cả.