悸 quý (11n)

1 : Ðộng lòng, vì sợ mà tâm rung động gọi là quý.