悴 tụy (11n)

1 : Khốn khổ, người vì khó nhọc mà gầy gò đi gọi là nhan sắc tiều tụy 顏色憔悴.