悲 bi (12n)

1 : Ðau, khóc không có nước mắt gọi là bi.
2 : Thương xót, đạo Phật lấy từ bi làm tôn chỉ, nghĩa là thương xót chúng sinh mà ra tay tế độ.