悝 khôi, lý (10n)

1 : Tên người.
2 : Một âm là lý. Lo, buồn.