悌 đễ (10n)

1 : Khải đễ 愷悌 vui vẻ dễ dàng.
2 : Thuận, biết đạo xử với anh gọi là đễ.