悄 tiễu, thiểu (10n)

1 : Lo.
2 : Lặng yên. Như tiễu nhiên nhi khứ 悄然而去 lặng yên mà đi. Cũng đọc là chữ thiểu.