恭 cung (10n)

1 : Cung kính. Sự kính đã tỏ lộ ra ngoài gọi là cung.