恬 điềm (9n)

1 : Yên. Như điềm bất vi quái 恬不為怪 yên nhiên chẳng cho làm lạ.
2 : Lặng lẽ. Như điềm đạm 恬淡 nhạt nhẽo, phong điềm lãng tĩnh 風恬浪靜 gió yên sóng lặng.