恪 khác (9n)

1 : Kính (lúc làm việc có ý kính cẩn).