恣 tứ, thư (10n)

1 : Phóng túng, tự ý làm láo không kiêng nể gì gọi là tứ.
2 : Một âm là thư. Thư tuy 恣睢 trợn mắt nhìn người.