恚 khuể (10n)

1 : Tức giận, bảo người ta không nghe mang lòng tức giận gọi là khuể.