恙 dạng (10n)

1 : Bệnh xoàng.
2 : Việc gì. Như hỏi thăm ai thì nói vô dạng 無恙 không việc gì chứ ?