怏 ưởng (8n)

1 : Tấm tức, ý không được thỏa thích gọi là ưởng ưởng 怏怏.