怎 chẩm (9n)

1 : Tiếng trợ ngữ, nghĩa là thế nào. Như chẩm dạng 怎樣 nhường nào ?, chẩm ma 怎麼 thế nào ?, v.v.