忴 linh (8n)

1 : Cũng như chữ linh 伶 tục mượn làm chữ liên 憐.