忘 vong (7n)

1 : Quên.
2 : Nhãng qua.
3 : Bỏ sót. Dùng làm chữ chuyển câu, nghĩa là không.