徨 hoàng (12n)

1 : Bàng hoàng 彷徨 bàng hoàng, ý không yên định.