徠 lai, lại (11n)

1 : Ðời xưa dùng như chữ lai 來.
2 : Một âm là lại. Yên ủi.