徜 thảng (11n)

1 : Thảng dương 徜徉 đùa giỡn, chơi nhởn.