影 ảnh (14n)

1 : Bóng, cái gì có hình tất có bóng, nên sự gì có quan thiệp đến gọi là ảnh hưởng 影響.
2 : Tấm ảnh.