彰 chương (14n)

1 : Rực rỡ, lấy văn chương thêu dệt cho rực rỡ thêm gọi là chương.
2 : Rõ rệt.