彯 phiêu (14n)

1 : Phiêu phiêu 彯彯 lòng thòng, tả cái dáng dây dài lòng thòng. Cái dải cờ gọi là phiêu đái 彯帶.