彥 ngạn (9n)

1 : Kẻ sĩ đẹp giỏi (kiêm cả tài đức).