彡 sam, tiệm (3n)

1 : Lông dài.
2 : Một âm là tiệm. Tiệm thả 彡姐 tên họ, giống rợ Khương.