彞 di (19n)

1 : Thường, các đồ thường dùng ở trong tôn miếu gọi là di khí 彞器.
2 : Cái chén uống rượu.
3 : Phép.