彍 khoắc (17n)

1 : Dương nỏ, binh túc vệ nhà Ðường gọi là khoắc kị 彍騎