彄 khu (14n)

1 : Một thứ như cái vòng.
2 : Chỗ đích cung nỏ, cái khấc ở cái cung cái nỏ để dương dây vào đấy.