弻 bật (12n)

1 : Lấy cho ngay, cái đồ để lấy cung cho ngay.
2 : Giúp đỡ. Thường gọi quan Tể-tướng là phụ bật 輔弻 hay nguyên bật 元弻 nghĩa là người giúp đỡ vua vậy. Cũng viết 弼.