弭 nhị (9n)

1 : Chuôi cung.
2 : Thôi, nghỉ. Như nhị binh 弭兵 thôi cho binh nghỉ không đánh nhau nữa.