弤 để (8n)

1 : Cái cung có chạm trổ hình vẽ và chữ.