弢 thao (8n)

1 : Cái túi cung, vỏ cung.
2 : Cũng có khi dùng như chữ thao 韜. Lục thao 六弢 tên một thiên trong binh thư nhà Chu.