弟 đệ, đễ (8n)

1 : Em trai.
2 : Một âm là đễ. Thuận. Cũng như chữ đễ 悌.
3 : Dễ dãi. Như khải đễ 豈弟 vui vẻ dễ dãi.