弇 yểm (9n)

1 : Che trùm.
2 : Ðồ gì miệng bé trong ruột rộng gọi là yểm.