异 di (6n)

1 : Thôi, lui. Tục mượn dùng như chữ dị 異.