廳 thính, sảnh (24n)

1 : Chỗ quan ngồi xử sự. Ta quen đọc là chữ sảnh.