廨 giải, giới (15n)

1 : Sở công, dinh quan ở. Cũng đọc là chữ giới.