廠 xưởng (15n)

1 : Cái xưởng. Nhà không vách, để chứa đồ hay thợ làm cho rộng gọi là xưởng.