廖 liêu, liệu (14n)

1 : Tên người.
2 : Một âm là liệu, họ Liệu.