廑 cần, cận (14n)

1 : Cái nhà nhỏ.
2 : Chỉ có, cũng như chữ cận 僅.
3 : Cũng như chữ cần 勤 như tục nói cân chú 廑注, cân niệm 廑念, ý nói nhớ lắm. Trong thư từ hay dùng. Cũng đọc là chữ cận.